ZAPRASZAMY

NA

 • przedszkole-1.jpg
 • przedszkole-2.jpg
 • przedszkole-3.jpg

 • Statut Niepublicznego Przedszkola Wesoła Wyspa
 • § 1

 

NAZWA  PRZEDSZKOLA

 ORAZ MIEJSCE JEGO UTWORZENIA

 1. Ustalona nazwa niepublicznego przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa, dalej w treści statutu zwane Przedszkolem.
 1. Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa powstaje na skutek przekształcenia

Niepublicznego Punktu Przedszkolnego położonego w Gdańsku przy

ul.Hausbrandta 2, na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw.

 1. Przedszkole ma siedzibę w Gdańsku, przy ul. Marusarzówny 4A.
 2. Osobą prowadzącą Przedszkole  jest osoba fizyczna: Joanna Kwiatkowska będąca właścicielem placówki,
 3. Przedszkole działa na podstawie:

5.1.   Ustawy z dnia:7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń   

   wykonawczych do tej Ustawy.

5.2.    Niniejszego statutu.

5.3.   Kodeksu Pracy.

 • § 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

          Osoba prowadząca zapewnia osobom przebywającym w lokalu Przedszkola właściwe warunki bhp i p.poż.

Celem Przedszkola jest:

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
 2. Zapewnienie opieki, wychowanie i edukację w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa.
 3. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 4. Stwarzanie Rodzicom warunków partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

Celami priorytetowymi podczas realizacji podstawy programowej jest kształtowanie u          dzieci prawidłowej postawy w następujących sferach życia:

 1. Społecznej: uczenie dzieci budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi             i dorosłymi oraz wypracowania u dzieci silnej przynależności do grupy społecznej (tj. rodzina, grupa rówieśnicza) jak również poprawnej postawy patriotycznej,
 2. Zdrowotnej: czuwanie nad sprawnością fizyczną dzieci przez organizowanie gier     i zabaw ruchowych, kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieny osobistej,
 3. Edukacyjnej: przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz uwrażliwianie dzieci na zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne u innych ludzi; nie ograniczanie ciekawości dzieci w poznawaniu świata oraz wspieraniu ich samodzielności i aktywności w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki w szkole,
 4. Estetycznej: uwrażliwianie dzieci na piękno sztuki poprzez możliwość ich wypowiedzi poprzez muzykę, różne formy teatralne, plastykę.
 5. Psychologiczno-pedagogicznej: udzielenie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej,
 6. Podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej: poprzez wzbudzanie u dzieci świadomości narodowej, przeświadczeniu o wspólnym pochodzeniu, umiłowaniu wspólnej kultury i sposobu życia (od języka i religii poprzez tradycję narodową, obyczaj).
 • § 3


ORGANY PRZEDSZKOLA


 1. Organami Przedszkola są:

                           

 1. Dyrektor Przedszkola

Zadania Dyrektora Przedszkola:

 1. Odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników;
 3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
 4. Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami;
 5. Decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, po uprzedniej konsultacją z Dyrektorem Dydaktycznym.
 6. Decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzania kar pracownikom, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Dydaktycznym.
 7. Podejmuje decyzję w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. Możliwość skreślenia dziecka z listy wychowanków może nastąpić w przypadku dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym;
 9. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Dydaktycznym.
 10. Prowadzi i archiwizuje dokumentacje przedszkola
 11. Ustala rokrocznie składki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. Ustala wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola
 12. Czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 13. Wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 14. Określa zakresy w obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 15. Zapewnia fundusze i wyposaża placówkę w środki czystości, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych przedszkola;
 16. Dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku,
 17. Organizuje prace konserwacyjno – remontowe;
 18. Udziela urlopów;
 19. Opracowuje statut przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Dyrektorem Dydaktycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
 20. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wspólnie z Dyrektorem Dydaktycznym.
 21. Reprezentuje placówkę na zewnątrz
 22. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
 23. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną przedszkola,
 24. Opracowuje projekt budżetu przedszkola na dany rok szkolny;
 25. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
 1. Dyrektor Dydaktyczny Przedszkola

Zadania Dyrektora Dydaktycznego:

 1. Dyrektor Dydaktyczny Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Przedszkola;
 2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu;
 3. Sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi;
 4. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka;
 5. Dyrektor w razie potrzeby organizuje wczesne wspomaganie w zależności od potrzeb;
 6. Sprawuje nadzór pedagogiczny przedszkola.
 7. Wraz z Dyrektorem realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 8. Wraz z Dyrektorem w wykonaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami;
 9. Działa w ramach udzielonego mu upoważnienia, m. in.: sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowankami;
 10. Podejmuje decyzję w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
 11. Możliwość skreślenia dziecka z listy wychowanków może nastąpić w przypadku dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym;
 12. Kontroluje wykonywanie obowiązków oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
 13. Realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty;
 14. Opracowuje dokumenty programowo – organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy;
 15. Sprawuje nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
 16. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
 17. Reprezentuje Przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;
 1. Rada Pedagogiczna

Zadania Rady Pedagogicznej:

 1. Rada pedagogiczna, jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą ( na wniosek przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej) uczestniczyć osoby zaproszone. Mają one głos doradczy;
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola;
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub według potrzeb;
 5. Termin rady pedagogicznej podawany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 6. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane;
 7. Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa;
 8. Uchwały rady pedagogicznej są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków;

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 1. a) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
 2. b) opiniowanie i zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
 3. c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. d) opiniowanie zmian statutu,
 5. e) zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw

                           Przedszkola,

 1. f) podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
 2. g) planowanie  i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Organy działające w Przedszkolu współpracują ze sobą w zakresie kierunków planowanej i prowadzonej działalności oraz informują się na bieżąco.

 

 

 • § 4

 

DZIENNY WYMIAR GODZIN W PRZEDSZKOLU

 1. Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, oraz 1 tygodniową przerwę wakacyjną wykorzystywaną na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz porządkowo – gospodarczych (termin ustalany jest z odpowiednim wyprzedzeniem).

Przerwy w pracy Przedszkola ustalone są odrębnym dokumentem: Terminarz pracy Przedszkola.

 1. Dzienny wymiar pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 10 godzin (tj. 7:00 do 17:00). Istnieje możliwość zmiany czasu pracy Przedszkola w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z Rodzicami.
 2. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia określony przez Organ Prowadzący.
 3. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 5 godzin dziennie.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną  jest jedna grupa złożona z dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.
 5. Liczba miejsc w Przedszkolu ustalona jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi i wynosi 75 dzieci.
 • § 5

 

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W PRZEDSZKOLU

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 2. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy Rodzicami/Prawnymi Opiekunami lub jednym z Rodziców dziecka/Opiekunem Prawnym a Przedszkolem, po uiszczeniu opłaty wpisowej i zgłoszeniu dziecka na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka.
 3. Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola, którzy rezygnują z miejsca, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów czesnego do czasu złożenia takiej rezygnacji.

W  przypadku rezygnacji z miejsca wpisowe jest bezzwrotne.

 1. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu:
 1. opłata za pobyt dziecka składa się z trzech części:

- opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadząca przedszkole),

- opłaty za żywienie,

- jednorazowej opłaty wpisowej.

 1. opłat w Przedszkolu Rodzice/Opiekunowie dokonują na konto placówki do 5-go dnia każdego miesiąca z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z Rodzicami/Opiekunami).
 2. nieobecność dziecka nie zwalnia Rodziców/Opiekunów od obowiązku uiszczania opłaty stałej
 • § 6

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

Wychowankowie maja prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka i przepisów oświatowych

 1. Dziecko ma prawo do:
 1. pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,
 2. szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników
 3. bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
 4. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 5. zabawy i nauki rozwijającej umiejętności i uzdolnienia,
 6. wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
 1. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
 1. traktowanie z życzliwością, szacunkiem i sympatią wszystkich osób zarówno rówieśników, jak i dorosłych,
 2. aktywny udział w zajęciach,
 3. przestrzeganie czystości,
 4. zbieranie zabawek i odkładanie ich na miejsce,
 5. szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Przedszkolnego.
 1. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej oraz fizycznej.
 2. Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków rozważa rada pedagogiczna:
 1. na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów bez podania przyczyny,
 2. na pisemny wniosek nauczyciela (konsultacja z psychologiem) w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwość współpracy z Rodzicami/Opiekunami dziecka),
 3. gdy rodzice zalegają z opłatami (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania płatności),
 4. gdy dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki Wychowanków”.

 

 • § 7

 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ

 

 1. Dziecko przebywające w Przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
 2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć oraz nauczyciela.
 3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zająć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 5. Nauczycielka może opuścić dzieci tylko w sytuacji nagłej, gdy zapewni w tym czasie opiekę drugiego nauczyciela.
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku            w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców    o zaistniałej sytuacji np.: podwyższona temperatura.
 7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki dziecku. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w Przedszkolu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
 8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowej w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 9. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
 10. Wychowankowie, oraz nauczyciele są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka wliczona jest we wpisowe             i pokrywa ją Przedszkole.
 11. Obowiązkiem nauczycielki jest znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przeciwpożarowych.

 

 • § 8

 

WARUNKI PRZEPROWADZANIA

 I ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI

Dzieci powinny być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbieranie od pracownika Przedszkola, przez co najmniej jednego z Rodziców/Opiekunów dziecka lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, za okazaniem dowodu tożsamości. Pisemne upoważnienie winne być wpisane w Kartę Zgłoszeniową Dziecka.

 • § 9

 

WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 1. Na terenie Przedszkola na życzenie Rodziców/Opiekunów mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru nauczycielki i Rodziców/Opiekunów.
 3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.
 4. Przedszkole w czasie trwania roku szkolnego może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 • § 10

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELEK

PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA  W PRZEDSZKOLU

 1. Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców/Opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 2. Umożliwienie Rodzicom/Opiekunom brania czynnego udziału w życiu placówki.
 3. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad Rodzicom/Opiekunom w zakresie pracy z dziećmi, organizowanie w tym celu zebrań grupowych, zajęć otwartych z Rodzicami/Opiekunami, oraz spotkań indywidualnych.
 4. Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez: opracowywanie miesięcznych planów pracy i wychowania, realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie, planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość, informowanie o postępach i problemach dzieci Rodziców/Opiekunów.
 5. Dokumentowanie przebiegu pracy Przedszkola.
 6. Współdziałanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom i ich Rodzicom/Opiekunom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną.
 7. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością sympatią.
 8. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
 9. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników.
 10. Przeprowadzenia w odpowiednim czasie diagnozy pedagogicznej sprawdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 11. Przeprowadzanie obserwacji pedagogicznych, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 12. Odnotowywania nieobecności dzieci w Przedszkolu każdego dnia oraz zapisania informacji w przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun.
 13. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.
 • § 11

 

PRAWA NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciele mają prawo do:
 1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
 2. jawnej i motywującej oceny własnej pracy,
 3. pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
 4. wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.
 • § 12

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo do:
 2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
 3. uzyskiwania na bieżąco informacji o postępach edukacyjnych dziecka,
 4. udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole,
 5. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.
 1. Rodzice maja obowiązek:
 2. przestrzegania niniejszego Statutu,
 3. poszanowania godności dziecka,
 4. informowania w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 5. przyprowadzania dziecka zdrowego,
 6. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez nauczyciela,
 7. informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
 8. terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w wysokości i na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.
 • § 13

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

1.    Największą część kosztów utrzymania ponoszą rodzice.
2.    Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola, zobowiązani są do uiszczenia kwoty (ustalonej przez dyrektora przedszkola) tytułem wpisowego.
3.   W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) ustalana jest przez Dyrektora.
  5. Czesne jest płatne przez 12 miesięcy.
  6.   Wzrost opłat może nastąpić w związku z:
       - podwyżką wynagrodzeń nauczycieli,
       - podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjno-gospodarczych.
 2. W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice w całości pokrywają czesne. Odliczana jest stawka żywieniowa – za każdy dzień choroby, po zgłoszeniu nieobecności  przez rodzica lub opiekuna.
 • § 14

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Statut Przedszkola w równym stopniu obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców.
 3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w projekcie organizacji, o których zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać rodziców.
 4. W celu zapewnienia zaznajomienia się ze Statutem Przedszkola przez wszystkich zainteresowanych zostanie on udostępniony w siedzibie placówki, oraz każdorazowo dołączany do zawieranej umowy.

          

Joanna Kwiatkowska