ZAPRASZAMY

NA

  • przedszkole-1.jpg
  • przedszkole-2.jpg
  • przedszkole-3.jpg

Statut Niepublicznego Przedszkola Wesoła Wyspa

§ 1

NAZWA PRZEDSZKOLA
ORAZ MIEJSCE JEGO UTWORZENIA

1. Ustalona nazwa niepublicznego przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Wesoła Wyspa, dalej w treści statutu zwane Przedszkolem.
2. Przedszkole ma siedzibę w Gdańsku, przy ul. Marusarzówny 4A.
3. Osobą prowadzącą Przedszkole jest osoba fizyczna: Joanna Kwiatkowska będąca właścicielem placówki.
4. Przedszkole działa na podstawie:
4.1. Ustawy z dnia:7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
4.2. Niniejszego statutu.
4.3. Kodeksu Pracy.

§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

Placówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.
Osoba prowadząca zapewnia osobom przebywającym w lokalu Przedszkola właściwe warunki bhp i p.poż.

Celem Przedszkola jest:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
2. Zapewnienie opieki, wychowanie i edukację w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa.
3. Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
4. Stwarzanie Rodzicom warunków partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

Celami priorytetowymi podczas realizacji podstawy programowej jest kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy w następujących sferach życia:

1. Społecznej: uczenie dzieci budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi oraz wypracowania u dzieci silnej przynależności do grupy społecznej (tj. rodzina, grupa rówieśnicza) jak również poprawnej postawy patriotycznej,
2. Zdrowotnej: czuwanie nad sprawnością fizyczną dzieci przez organizowanie gier i zabaw ruchowych, kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieny osobistej,
3. Edukacyjnej: przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz uwrażliwianie dzieci na zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne u innych ludzi; nie ograniczanie ciekawości dzieci w poznawaniu świata oraz wspieraniu ich samodzielności i aktywności w pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki w szkole,
4. Estetycznej: uwrażliwianie dzieci na piękno sztuki poprzez możliwość ich wypowiedzi poprzez muzykę, różne formy teatralne, plastykę.

§ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA

1. Organami Przedszkola są:
a) Dyrektor Przedszkola

Zadania Dyrektora Przedszkola:
1. Odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi;
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników;
3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, po uprzedniej konsultacją z Dyrektorem Dydaktycznym.
5. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne, po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Dydaktycznym.
6. Prowadzi i archiwizuje dokumentacje przedszkola
7. Ustala rokrocznie składki opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki. Ustala wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola
8. Czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
9. Wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10. Określa zakresy w obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
11. Zapewnia fundusze i wyposaża placówkę w środki czystości, artykuły higieniczne, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych przedszkola;
12. Dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku,
13. Organizuje prace konserwacyjno – remontowe;
14. Udziela urlopów;
15. Opracowuje statut przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Dyrektorem Dydaktycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego;
16. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wspólnie z Dyrektorem Dydaktycznym.
17. Reprezentuje placówkę na zewnątrz
18. Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
19. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
20. Opracowuje projekt budżetu przedszkola na dany rok szkolny;

b) Dyrektor Dydaktyczny Przedszkola

Zadania Dyrektora Dydaktycznego:
1. Dyrektor Dydaktyczny Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez Dyrektora Przedszkola;
2. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu;
3. Wraz z Dyrektorem realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
4. Działa w ramach udzielonego mu upoważnienia, m. in.: sprawuje nadzór pedagogiczny nad wychowankami;
5. Podejmuje decyzję w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
6. Kontroluje wykonywanie obowiązków oraz sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
7. Realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty;
8. Opracowuje dokumenty programowo – organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy;
9. Sprawuje nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
10. Reprezentuje Przedszkole w czasie nieobecności Dyrektora w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem;

c) Rada Pedagogiczna

Zadania Rady Pedagogicznej:
1. Rada pedagogiczna, jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady mogą ( na wniosek przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej) uczestniczyć osoby zaproszone. Mają one głos doradczy;
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola;
4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub według potrzeb;
5. Termin rady pedagogicznej podawany jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
6. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane;
7. Członków rady pedagogicznej obowiązuje tajemnica służbowa;
8. Uchwały rady pedagogicznej są przyjmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków;

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
b) opiniowanie i zatwierdzanie planu pracy przedszkola,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) opiniowanie zmian statutu,
e) zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw Przedszkola,
f) podejmowanie uchwał o skreśleniu dziecka z listy wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
g) planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Organy działające w Przedszkolu współpracują ze sobą w zakresie kierunków planowanej i prowadzonej działalności oraz informują się na bieżąco.

§ 4

DZIENNY WYMIAR GODZIN W PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole pracuje cały rok kalendarzowy, wyłączając ustalone przerwy świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, oraz 1 tygodniową przerwę wakacyjną wykorzystywaną na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz porządkowo – gospodarczych (termin ustalany jest z odpowiednim wyprzedzeniem).
Przerwy w pracy Przedszkola ustalone są odrębnym dokumentem: Terminarz pracy Przedszkola.
2. Dzienny wymiar pracy, od poniedziałku do piątku wynosi 10 godzin (tj. 7:00 do 17:00). Istnieje możliwość zmiany czasu pracy Przedszkola w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z Rodzicami.
3. Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia określony przez Organ Prowadzący.
4. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum 5 godzin dziennie.
5. Podstawową jednostką organizacyjną jest jedna grupa złożona z dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.
6. Liczba miejsc w Przedszkolu ustalona jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi i wynosi 35 dzieci.

§ 5

WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
2. Przyjęcie dziecka następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy Rodzicami/Prawnymi Opiekunami lub jednym z Rodziców dziecka/Opiekunem Prawnym a Przedszkolem, po uiszczeniu opłaty Qpisowej i zgłoszeniu dziecka na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka.
3. Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola, którzy rezygnują z miejsca, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów czesnego do czasu złożenia takiej rezygnacji.
W przypadku rezygnacji z miejsca wpisowe jest bezzwrotne.

4. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu:
a) opłata za pobyt dziecka składa się z trzech części:
- opłaty stałej (koszty określone przez osobę prowadząca przedszkole),
- opłaty za żywienie,
- jednorazowej opłaty wpisowej.
b) opłat w Przedszkolu Rodzice/Opiekunowie dokonują na konto placówki do 5-go dnia każdego miesiąca z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z Rodzicami/Opiekunami).
c) nieobecność dziecka nie zwalnia Rodziców/Opiekunów od obowiązku uiszczania opłaty stałej

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

Wychowankowie maja prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka i przepisów oświatowych
1. Dziecko ma prawo do:
a) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,
b) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników
c) bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,
d) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
e) zabawy i nauki rozwijającej umiejętności i uzdolnienia,
f) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
2. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
a) traktowanie z życzliwością, szacunkiem i sympatią wszystkich osób zarówno rówieśników, jak i dorosłych,
b) aktywny udział w zajęciach,
c) przestrzeganie czystości,
d) zbieranie zabawek i odkładanie ich na miejsce,
e) szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Przedszkolnego.
3. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej oraz fizycznej.
4. Przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków rozważa rada pedagogiczna:
a) na pisemny wniosek Rodziców/Opiekunów bez podania przyczyny,
b) na pisemny wniosek nauczyciela (konsultacja z psychologiem) w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwość współpracy z Rodzicami/Opiekunami dziecka),
c) gdy rodzice zalegają z opłatami (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania płatności),
d) gdy dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki Wychowanków”.

§ 7

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ

1. Dziecko przebywające w Przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć oraz nauczyciela.
3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zająć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. Nauczycielka może opuścić dzieci tylko w sytuacji nagłej, gdy zapewni w tym czasie opiekę drugiego nauczyciela.
6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji np.: podwyższona temperatura.
7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki dziecku. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w Przedszkolu Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka.
8. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowej w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
9. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
10. Wychowankowie, oraz nauczyciele są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka wliczona jest we wpisowe i pokrywa ją Przedszkole.
11. Obowiązkiem nauczycielki jest znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przeciwpożarowych.

§ 8

WARUNKI PRZEPROWADZANIA
I ODBIERANIA DZIECI Z PLACÓWKI

Dzieci powinny być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbieranie od pracownika Przedszkola, przez co najmniej jednego z Rodziców/Opiekunów dziecka lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią, za okazaniem dowodu tożsamości. Pisemne upoważnienie winne być wpisane w Kartę Zgłoszeniową Dziecka.

§ 9

WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Na terenie Przedszkola na życzenie Rodziców/Opiekunów mogą być organizowane dodatkowe zajęcia.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru nauczycielki i Rodziców/Opiekunów.
3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez organ prowadzący.
4. Przedszkole w czasie trwania roku szkolnego może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

§ 10

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELEK PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

1. Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców/Opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2. Umożliwienie Rodzicom/Opiekunom brania czynnego udziału w życiu placówki.
3. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad Rodzicom/Opiekunom w zakresie pracy z dziećmi, organizowanie w tym celu zebrań grupowych, zajęć otwartych z Rodzicami/Opiekunami, oraz spotkań indywidualnych.
4. Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo – dydaktycznej poprzez: opracowywanie miesięcznych planów pracy i wychowania, realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie, planowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość, informowanie o postępach i problemach dzieci Rodziców/Opiekunów.
5. Dokumentowanie przebiegu pracy Przedszkola.
6. Współdziałanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom i ich Rodzicom/Opiekunom pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną.
7. Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością sympatią.
8. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.
9. Współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników.
10. Przeprowadzenia w odpowiednim czasie diagnozy pedagogicznej sprawdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole.
11. Przeprowadzanie obserwacji pedagogicznych, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
12. Odnotowywania nieobecności dzieci w Przedszkolu każdego dnia oraz zapisania informacji w przypadku odbioru dziecka przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun.
13. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.

§ 11

PRAWA NAUCZYCIELI

1. Nauczyciele mają prawo do:
a. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,
b. jawnej i motywującej oceny własnej pracy,
c. pogłębiania wiedzy pedagogicznej, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
d. wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

§ 12

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzice mają prawo do:
a. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego,
b. uzyskiwania na bieżąco informacji o postępach edukacyjnych dziecka,
c. udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole,
d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.
2. Rodzice maja obowiązek:
a. przestrzegania niniejszego Statutu,
b. poszanowania godności dziecka,
c. informowania w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
d. przyprowadzania dziecka zdrowego,
e. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez nauczyciela,
f. informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka,
g. terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w wysokości i na zasadach ustalonych przez organ prowadzący.

§ 13

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

1. Największą część kosztów utrzymania ponoszą rodzice.
2. Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola, zobowiązani są do uiszczenia kwoty (ustalonej przez dyrektora przedszkola) tytułem wpisowego.
3. W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) ustalana jest przez Dyrektora.
5. Czesne jest płatne przez 12 miesięcy.
6. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:
- podwyżką wynagrodzeń nauczycieli,
- podwyżką opłat za lokal i innych wydatków administracyjno-gospodarczych.
7. W czasie nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice w całości pokrywają czesne. Odliczana jest stawka żywieniowa – za każdy dzień choroby, po zgłoszeniu nieobecności przez rodzica lub opiekuna.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut Przedszkola w równym stopniu obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców.
3. Przedszkole zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w projekcie organizacji, o których zobowiązuje się każdorazowo powiadamiać rodziców.
4. W celu zapewnienia zaznajomienia się ze Statutem Przedszkola przez wszystkich zainteresowanych zostanie on udostępniony w siedzibie placówki, oraz każdorazowo dołączany do zawieranej umowy.

Joanna Kwiatkowska
Osoba Prowadząca